Widziae co ciekawego? Napisz do nas! kontakt@naszamlawa.pl

20 czerwca 2024, imieniny: Bogna, Florentyna, Rafa

Regulamin

Regulamin korzystania z Internetowego Serwisu Lokalnego Nasza@Mawa

§ 1 Postanowienia oglne

1. Serwis internetowy znajdujcy si pod domen naszamlawa.pl jest platform informatyczn za porednictwem ktrej wiadczone s w szczeglnoci usugi informacyjne, reklamowe, ogoszeniowe, oraz wymiany opinii i informacji pomidzy uytkownikami (komentarze).

2. Serwis jest administrowany przez Firm LUMAX 

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) okrela zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobw, w tym w szczeglnoci prawa i obowizki uytkownikw Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowi wyczn podstaw powyszych praw i obowizkw, z wyczeniem okolicznoci regulowanych bezwzgldnie obowizujcymi przepisami prawa.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoci za usugi wiadczone za porednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, ktre wiadcz usugi na rzecz uytkownikw we wasnym imieniu i na wasny rachunek, na zasadach i na mocy porozumie zawartych z Administratorem. Okrelenie regu wiadczenia takich usug, naley do podmiotu wiadczcego te usugi i podmiot ten jest wycznie za nie odpowiedzialny i do niego naley zwraca si z wszelkimi uwagami i reklamacjami zwizanymi ze wiadczonymi usugami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora bd przekazywane tym podmiotom.

5. Wszelkie prawa do treci udostpnianych na stronach Serwisu, w tym do jego elementw tekstowych i graficznych, wybr i ukad stron oraz innych elementw s zastrzeone. Wszelkie udostpnione w Serwisie treci stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

6. Regulamin niniejszy obowizuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany staj si obowizujce w momencie ich opublikowania.

7. Przed rozpoczciem korzystania z Serwisu, uytkownik winien zapozna si z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptacj Regulaminu.

§ 2 Usugi informacyjne

1. Przedmiotem usug informacyjnych s materiay redakcyjne znajdujce si w zasobach Serwisu, obejmujce w szczeglnoci teksty, zdjcia, infografiki, materiay filmowe, dwikowe oraz bazy danych.

2. Wszystkie materiay uzyskane przez uytkownika w ramach usug informacyjnych, stanowi przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworw lub baz danych Administratora lub osb trzecich i podlegaj ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji midzynarodowych, ktrych stron jest Rzeczpospolita Polska.

3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez uytkownikw z materiaw okrelonych w ust. 1 w zakresie wykraczajcym poza uytek dozwolony na gruncie obowizujcych przepisw prawa. W szczeglnoci zabronione jest:

a. zwielokrotnianie materiaw i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych, z wyczeniem portalu facebook.com lub udostpnianie osobom trzecim w inny sposb w caoci lub w czci wykraczajcej poza dozwolon prawem;

b. umieszczanie odesa do Serwisu w taki sposb, aby utrudnione lub niemoliwe byo poznanie rda pochodzenia materiaw;

c. zwielokrotnianie materiaw na nonikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie opracowa materiaw lub szaty graficznej niezalenie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

5. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegaj ochronie na podstawie ustawy – Prawo wasnoci przemysowej oraz konwencji midzynarodowych, ktrych stron jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3 Komentarze

1. Uytkownicy maj prawo do umieszczania komentarzy do materiaw redakcyjnych znajdujcych si w Serwisie za pomoc formularzy do tego przeznaczonych znajdujcych si w wybranych przez Administratora miejscach Serwisu.

2. Uytkownicy  maj prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii na temat komentowanego artykuu.

3. Uytkownik publikuje informacje i opinie wycznie na wasn odpowiedzialno. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci za treci zamieszczane przez uytkownikw w komentarzach.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, ktre:

a. s sprzeczne z prawem lub zasadami wspycia spoecznego;

b. naruszaj prawa osb trzecich;

c. s wulgarne, obsceniczne, obraajce 

d. propaguj przemoc, nienawi rasow lub religijn lub s w inny sposb naganne;

e. s reklam

f. s spamem lub niezamwion informacj handlow

g. zawieraj treci pornograficzne

5. Administrator ma prawo usunicia wypowiedzi naruszajcych postanowienia ust. 4, a take innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciliwe albo zbdne z uwagi na przedmiot dyskusji. Administrator moe wedug swojego uznania przeredagowa komentarze w celu usunicia elementw niezgodnych z ust. 4.

6. Administrator ma prawo swobodnego zarzdzania komentarzami. W szczeglnoci moe, bez podania przyczyn, zawiesi moliwo umieszczania komentarzy, usun komentarze z Serwisu lub zmieni zasady ich funkcjonowania.

§ 4 Odpowiedzialno

1. Internetowy Serwis Lokalny Nasza@Mawa nie ponosi odpowiedzialnoci za aktualno, dokadno, kompletno prezentowanych na stronach Serwisu informacji, jak rwnie za ich przydatno dla okrelonych dziaa Uytkownikw.

2.  Zastrzega, e korzystanie z Serwisu odbywa si wycznie na koszt i ryzyko Uytkownika.

3.  Nie udziela adnej gwarancji, e korzystanie z Serwisu przebiegao bdzie bez bdw, wad, czy przerw jak i co do tego, e dane i informacje na stronach Serwisu sprostaj oczekiwaniom Uytkownika co do merytorycznej zawartoci, dokadnoci czy przydatnoci uzyskanych informacji.

4. Nie ponosi adnej odpowiedzialnoci za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Uytkownika informacji uzyskanych za porednictwem Serwisu, w szczeglnoci za konsekwencje podjtych na ich podstawie decyzji w zakresie zarzdzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spdzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektw aktywnoci yciowej.

5. Nie ponosi adnej odpowiedzialnoci wobec Uytkownikw lub osb trzecich z tytuu szkd, zarwno bezporednich jak i porednich, w zwizku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

6. Internetowy Serwis Lokalny Nasza@Mawa nie ponosi odpowiedzialnoci za treci reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu w ramach wiadczenia Usug reklamowych oraz za wynikajce z tego tytuu roszczenia osb trzecich.

7. Internetowy Serwis Lokalny Nasza@Mawa nie ponosi adnej odpowiedzialnoci w szczeglnoci cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Uytkownika z Serwisu w sposb sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminw waciwych Usug.

§ 5 Zasady zamieszczania reklam i ogosze

1. Aby zamwi reklam w Serwisie Nasza@Mawa naley skontaktowa si z naszym biurem poprzez kontakt mailowy (kontakt@naszamlawa.pl), bd telefonicznie (tel. 517 023 517)

2. Zamwienie winno zawiera:

a) nazw Zamawiajcego, adres zamieszkania/siedzib, dane kontaktowe

b) form zamwionej patnej reklamy spord oferowanej przez Serwis np.  Billboard,

c) zamwiony czas emisji

d) form patnoci

3. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre reklam i ogosze zleconych przez zamawiajcego oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia korekty jzykowej i graficznej dostarczonych materiaw reklamowych.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczania reklamy bez podania przyczyn, a w szczeglnoci reklamy:

a) niedozwolonej w wietle obowizujcego prawa polskiego i midzynarodowego, w szczeglnoci wzywajce do nienawici rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierajcej treci pornograficzne, pochwalajcej faszyzm, nazizm, komunizm, propagujcej przemoc, obraajcej uczucia religijne, naruszajcej prawa innych osb itp.

b) podmiotw konkurujcych wobec waciciela Serwisu

5. Redakcja zamieszcza w Serwisie zamwion, odpatn reklam w terminie 3 dni roboczych od dnia zapaty nalenego wynagrodzenia. Za dzie zapaty nalenego wynagrodzenia rozumie si dzie zaksigowania okrelonej kwoty na Rachunku Bankowym Serwisu.

6. Wyemitowana reklama wywietlana bdzie zgodnie z zamwionym czasem emisji.

7. Zamawiajcy moe zgosi reklamacj zamwionej usugi reklamowej. Reklamacja winna by sporzdzona na pimie i dorczona na adres waciciela Serwisu. Reklamacja powinna zawiera dane zgaszajcego, dat zlecenia, opis zamwienia oraz przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiajcy zostanie powiadomiony w terminie 30 dni od daty zgoszenia reklamacji.

8. Wszelkie spory powstae w zwizku z zawart umow o wiadczenie usug reklamowych, w pierwszej kolejnoci bd zaatwiane polubownie. W przypadku koniecznoci wystpienia na drog sdow, waciwy bdzie sd siedziby waciciela Sewisu.

 W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem znajd zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.Komentarzy: 0 (skomentuj)
Drukuj: drukuj

Sonda

Nie ma aktualnie adnych aktywnych sond.


Nasza strona wygenerowaa ju odson