Widziałeś coś ciekawego? Napisz do nas! [email protected]

21 października 2020, imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego

Regulamin

Regulamin korzystania z Internetowego Serwisu Lokalnego [email protected]ława

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Serwis internetowy znajdujący się pod domeną naszamlawa.pl jest platformą informatyczną za pośrednictwem której świadczone są w szczególności usługi informacyjne, reklamowe, ogłoszeniowe, oraz wymiany opinii i informacji pomiędzy użytkownikami (komentarze).

2. Serwis jest administrowany przez Firmę LUMAX 

3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z jego zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Serwisu. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone. Wszelkie udostępnione w Serwisie treści stanowią samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, użytkownik winien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.

§ 2 Usługi informacyjne

1. Przedmiotem usług informacyjnych są materiały redakcyjne znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe oraz bazy danych.

2. Wszystkie materiały uzyskane przez użytkownika w ramach usług informacyjnych, stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

3. Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników z materiałów określonych w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:

a. zwielokrotnianie materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych, z wyłączeniem portalu facebook.com lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;

b. umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

c. zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

d. rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

5. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

§ 3 Komentarze

1. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów redakcyjnych znajdujących się w Serwisie za pomocą formularzy do tego przeznaczonych znajdujących się w wybranych przez Administratora miejscach Serwisu.

2. Użytkownicy  mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii na temat komentowanego artykułu.

3. Użytkownik publikuje informacje i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w komentarzach.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:

a. są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

b. naruszają prawa osób trzecich;

c. są wulgarne, obsceniczne, obrażające 

d. propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne;

e. są reklamą

f. są spamem lub niezamówioną informacją handlową

g. zawierają treści pornograficzne

5. Administrator ma prawo usunięcia wypowiedzi naruszających postanowienia ust. 4, a także innych wypowiedzi uznanych przez Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Administrator może według swojego uznania przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 4.

6. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić możliwość umieszczania komentarzy, usunąć komentarze z Serwisu lub zmienić zasady ich funkcjonowania.

§ 4 Odpowiedzialność

1. Internetowy Serwis Lokalny [email protected]ława nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.

2.  Zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

3.  Nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

4. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

5. Nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.

6. Internetowy Serwis Lokalny [email protected]ława nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

7. Internetowy Serwis Lokalny [email protected]ława nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

§ 5 Zasady zamieszczania reklam i ogłoszeń

1. Aby zamówić reklamę w Serwisie [email protected]ława należy skontaktować się z naszym biurem poprzez kontakt mailowy ([email protected]), bądź telefonicznie (tel. 517 023 517)

2. Zamówienie winno zawierać:

a) nazwę Zamawiającego, adres zamieszkania/siedzibę, dane kontaktowe

b) formę zamówionej płatnej reklamy spośród oferowanej przez Serwis np.  Billboard,

c) zamówiony czas emisji

d) formę płatności

3. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zleconych przez zamawiającego oraz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia korekty językowej i graficznej dostarczonych materiałów reklamowych.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczania reklamy bez podania przyczyn, a w szczególności reklamy:

a) niedozwolonej w świetle obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego, w szczególności wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych osób itp.

b) podmiotów konkurujących wobec właściciela Serwisu

5. Redakcja zamieszcza w Serwisie zamówioną, odpłatną reklamę w terminie 3 dni roboczych od dnia zapłaty należnego wynagrodzenia. Za dzień zapłaty należnego wynagrodzenia rozumie się dzień zaksięgowania określonej kwoty na Rachunku Bankowym Serwisu.

6. Wyemitowana reklama wyświetlana będzie zgodnie z zamówionym czasem emisji.

7. Zamawiający może zgłosić reklamację zamówionej usługi reklamowej. Reklamacja winna być sporządzona na piśmie i doręczona na adres właściciela Serwisu. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, datę zlecenia, opis zamówienia oraz przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie powiadomiony w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

8. Wszelkie spory powstałe w związku z zawartą umową o świadczenie usług reklamowych, w pierwszej kolejności będą załatwiane polubownie. W przypadku konieczności wystąpienia na drogę sądową, właściwy będzie sąd siedziby właściciela Sewisu.

 W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu cywilnego.Komentarzy: 0 (skomentuj)
Drukuj: drukuj

Sonda

Nie ma aktualnie żadnych aktywnych sond.


Nasza strona wygenerowała już odsłon